V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
SingeeKing
V2EX  ›   WATCH

大家的 2 月挑战是什么?

 •  
 •   SingeeKing · 2022-02-01 22:59:34 +08:00 via iPhone · 3786 次点击
  这是一个创建于 893 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  本月合上站立圆环 23 次就可以赢得此奖章。目前已合上 0 次。

  38 条回复    2022-03-01 09:57:04 +08:00
  binmiui
      1
  binmiui  
     2022-02-01 23:01:20 +08:00
  23900 千卡,现已完成 907 千卡
  Jim142857
      2
  Jim142857  
     2022-02-01 23:01:31 +08:00
  9 次 20 分钟+的 workout..看来我 1 月过得太水了
  YoYoLikesCiCi
      3
  YoYoLikesCiCi  
     2022-02-01 23:51:23 +08:00 via iPhone
  站立圆环 23 次
  hinate
      4
  hinate  
     2022-02-02 00:03:03 +08:00
  14400 千卡,现在已完成 500 千卡
  saymoon
      5
  saymoon  
     2022-02-02 00:19:56 +08:00
  合上全部 3 项圆环 13 次,目前已合上 1 次。
  jasongin
      6
  jasongin  
     2022-02-02 00:46:30 +08:00
  步行或者跑步合计 192.2 公里
  有点压力
  Sharcle
      7
  Sharcle  
     2022-02-02 02:15:43 +08:00 via iPhone
  锻炼 1860 分钟。。。
  edinina
      8
  edinina  
     2022-02-02 08:07:47 +08:00 via iPhone
  双倍完成目标 4 次
  wonderfulcxm
      9
  wonderfulcxm  
     2022-02-02 08:37:53 +08:00 via iPhone
  21 次锻炼圆环,毫无压力
  wangpao
      10
  wangpao  
     2022-02-02 10:45:06 +08:00 via iPad
  33200 千卡,每天要 1185 千卡,我已经决定躺平了
  datiewang
      11
  datiewang  
     2022-02-02 11:09:24 +08:00
  完成 5 次 15 分钟以上体能训练,我也太懒了。。
  SkYoung
      12
  SkYoung  
     2022-02-02 11:19:05 +08:00
  锻炼 2320 分钟,努力一下,应该可以。
  agagega
      13
  agagega  
     2022-02-02 11:21:47 +08:00 via iPhone
  24900 千卡
  Cbdy
      14
  Cbdy  
     2022-02-02 11:37:49 +08:00 via Android
  锻炼 10 次
  zouzhigang
      15
  zouzhigang  
     2022-02-02 12:21:49 +08:00
  锻炼 2450 分钟
  7gugu
      16
  7gugu  
     2022-02-02 14:35:20 +08:00
  锻炼 15 次🤷‍♂️
  Yoock
      17
  Yoock  
     2022-02-02 15:11:15 +08:00
  回本
  wclebb
      18
  wclebb  
     2022-02-02 15:51:54 +08:00 via iPhone
  我以为都是一样的,原来不同;我是 200%两次即可达标。
  hongzhng
      19
  hongzhng  
     2022-02-02 15:56:54 +08:00 via iPhone
  walk or run 256.1 km
  di11wei
      20
  di11wei  
     2022-02-02 16:25:31 +08:00
  24 天站立圆环。
  yongfrank
      21
  yongfrank  
     2022-02-02 16:25:34 +08:00
  Walk or run 89.48 km
  Cielsky
      22
  Cielsky  
     2022-02-02 19:35:28 +08:00 via Android
  @jasongin 不是经常跑的根本搞不定
  ysicing
      23
  ysicing  
     2022-02-02 21:11:25 +08:00
  活动圆环,合上 5 次
  KennyMcCormick
      24
  KennyMcCormick  
     2022-02-02 21:21:26 +08:00
  close move ring 22 times
  ahdw
      25
  ahdw  
     2022-02-02 23:24:31 +08:00
  15 次 15 分钟以上的锻炼,目前 2 次
  xiaoke0718
      26
  xiaoke0718  
     2022-02-03 09:37:56 +08:00
  提升股票技术
  leshijiazu
      27
  leshijiazu  
     2022-02-03 12:39:14 +08:00
  完蛋了,一月份太卷了。Burn 15700Calories ,about 557 Calories a day 。。。。。我是个瘦子,这样对我友好吗?
  TimothyT
      28
  TimothyT  
     2022-02-03 12:39:34 +08:00 via iPhone
  十次活动圆环,2/10
  mbooyn
      29
  mbooyn  
     2022-02-03 14:29:05 +08:00 via iPhone
  每天 566 千卡
  tzm41
      30
  tzm41  
     2022-02-03 16:29:12 +08:00 via iPhone
  35400 千卡
  wzbdroid0212
      31
  wzbdroid0212  
     2022-02-07 11:27:56 +08:00
  346 公里,目前完成了 80 公里
  Hug125
      32
  Hug125  
     2022-02-07 11:46:28 +08:00
  合上锻炼圆环 17 次 目前 1/17
  nMar3
      33
  nMar3  
     2022-02-14 11:16:11 +08:00
  12 次 15 分钟以上体能训练
  luwill
      34
  luwill  
     2022-02-25 10:19:05 +08:00
  115119 / 17500 千卡
  luwill
      35
  luwill  
     2022-02-25 10:20:24 +08:00
  11519 / 17500 千卡 完不成了
  luwill
      36
  luwill  
     2022-02-25 10:20:32 +08:00
  完不成了 11519 / 17500 千卡
  walmes
      37
  walmes  
     2022-02-28 15:03:01 +08:00
  完成 12 次 15 分钟以上体能训练,截至到今天完成 6 次
  stardew
      38
  stardew  
     2022-03-01 09:57:04 +08:00
  合上站立圆环 21 次 已完成
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   938 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 22:34 · PVG 06:34 · LAX 15:34 · JFK 18:34
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.