V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
microxiaoxiao
V2EX  ›  C++

C++分配 vector 进行初始化问题,想要分配一个 N 个字符串类型的 vector,后续直接下标访问,有没有比较好的方式?

 •  
 •   microxiaoxiao · 77 天前 · 1371 次点击
  这是一个创建于 77 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  目前是这样写的,感觉比较繁琐。 int N =5; vector<string>a; a.reserve(N); for(int i = 0; i < N;i++) { a.push_back(""); }

  7 条回复    2022-07-17 18:51:31 +08:00
  ligiggy
      1
  ligiggy  
     77 天前
  std::vector<std::string> a(5,"");
  ligiggy
      2
  ligiggy  
     77 天前
  多逛逛这个网站,https://en.cppreference.com/w/
  qaweqa
      3
  qaweqa  
     77 天前
  都知道用 reserve 了,不知道用 resize?
  flmwswd
      4
  flmwswd  
     77 天前
  vector<string> vec(<your number>,<init val>).
  microxiaoxiao
      5
  microxiaoxiao  
  OP
     77 天前
  @qaweqa 哈哈 主要是菜,resize 可以的。主要是没有绕过弯弯。再请教一下,vector<string>a; a.resize(N); 是不是意味着所有 N 元素都初始化为空串了?
  kilasuelika
      6
  kilasuelika  
     77 天前 via Android
  @microxiaoxiao 是的,默认初始化。
  nightwitch
      7
  nightwitch  
     76 天前
  resize 会调用默认构造函数
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2227 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 13:41 · PVG 21:41 · LAX 06:41 · JFK 09:41
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.